SAT评分标准:SAT阅读分数表

所属专题:SAT考试  来源:新东方    要点:SAT阅读分数表  
编辑点评: SAT阅读分数换算表是怎样的?关于SAT阅读评分标准,很多考生并不了解。SAT阅读成绩计算方法是什么?一起来看看小编为大家带来的SAT评分标准:SAT阅读分数换算表,希望对大家SAT备考有所帮助。

以下就是SAT评分标准之SAT阅读分数换算表:

SAT考试阅读部分成绩换算表

Raw score Scaled score Raw score Scaled score Raw score Scaled score
-6 and below 200 19 400-460 44 560-620
-5 200-210 20 410-470 45 560-620
-4 200-230 21 420-480 46 570-630
-3 200-250 22 420-480 47 580-640
-2 200-270 23 430-490 48 580-640
-1 200-290 24 440-500 49 590-650
0 200-290 25 440-500 50 600-660
1 220-320 26 450-510 51 610-670
2 230-330 27 450-510- 52 600-680
3 250-350 28 460-520 53 610-690
4 260-360 29 470-530 54 620-700
5 270-370 30 470-530 55 630-710
6 290-370 31 480-540 56 630-710
7 300-380 32 480-540 57 640-720
8 310-390 33 490-550 58 650-730
9 330-390 34 500-560 59 660-740
10 340-400 35 500-560 60 660-760
11 350-410 36 510-570 61 670-770
12 350-410 37 510-570 62 690-790
13 360-420 38 520-580 63 700-800
14 370-430 39 530-590 64 720-800
15 380-440 40 530-590 65 740-800
16 380-440 41 540-600 66 770-800
17 390-450 42 550-610 67 800
18 400-460 43 550-610    

SAT raw score怎么计算的:

简要而言,sat评分标准就是:对一道题+1,错一道题-0.25,然后再用SAT raw score去对应SAT分数表获得标准分。

声明:沪江网高度重视知识产权保护,发现本网站发布的信息包含有侵犯其著作权的链接内容时,请联系我们,我们将做相应处理。

>>点击查看SAT考试专题,阅读更多相关文章!

最新2022SAT阅读分数表信息由沪江留学网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: